Om baptister

Hvordan bli en baptist?

Hva kjennetegner en baptist?

Hva tror baptistene på?

Dåpen

Det er avgjørende for baptistene at dåpen foretas etter den enkeltes eget ønske og i overensstemmelse med hans ellers hennes personlige bekjennelse av sin tro på Jesus. Det er ingen bestemt regel for gammel en må være for å bli døpt. Vi prøver heller ikke å måle om troen er sterk eller svak. Vi formidler ganske enkelt Guds velsignelse når et menneske ber om å bli døpt.

Baptistene holder fast ved at Guds nåde – og dermed også dåpen – må mottas av den enkelte selv for å gi noen mening. Et spedbarns foreldre kan derfor ikke bekjenne barnets tro og la det bli døpt på deres bekjennelse. I Bibelen finnes ingen omtale av barnedåp. Derimot omtales barnevelsignelse, noe som praktiseres hos baptistene.

Hos baptistene utføres dåpshandlingen med full neddykkelse i vannet. Dette er i overensstemmelse både med bibelens bilde av dåpen som en begravelse og med den kristnes kirkes eldste praksis.

Både pastoren som døper, og den som skal døpes, går ned i dåpsgraven som er plassert foran i kirken. Her foretas dåpen etter at den som skal døpes først har bekjent sin tro på Jesus Kristus. Pastoren stiller følgende spørsmål: “Tror du på Jesus Kristus som din Frelser?” Dåpskandidaten svarer: “Ja!” Deretter løfter pastoren høyre hånd og sier: “På din egen bekjennelse og Herren Jesu Kristi befaling døper jeg deg i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.” Deretter legges dåpskandidaten bakover ned i vannet og reises opp igjen.


Nattverden

Med hensyn til nattverden er det ulik forståelse blandt baptister. De aller fleste ser på nattverden som en minnehøytid og en forkynnelse. Vi blir minnet om Jesu død på korset og forkynner hva den betyr. Baptistene opplever også sterkt at nattverden er et “fellesskapsmåltid”, hvor både fellesskapet med Kristus og fellesskapet med de troende understrekes. Baptistmenighetene har nå det vi kaller “åpen kommunion”, dvs at alle som tror på Jesus som sin personlige Frelser, innbys til å delta i nattverdfeiringen, uansett hvilket kirkesamfunn de tilhører. Nattverden ledes av pastoren eller forstanderen i menigheten. Denne har vanligvis hjelp av medhjelpere. Nattverdsgjestene sitter i kirkebenkene og får der utdelt brødet og vinen.
 

Kristustroen er det grunnleggende

En baptist er først og fremst en kristen, det vil si en som tror på Jesus Kristus som Guds Sønn. Tror at Gud har skapt verden, og at han elsker de menneskene han har skapt.

Vi tror at Gud lot Jesus leve og dø på jorden og at han reiste ham opp fra de døde for å:

Vårt liv er en gave fra Gud. Kristne skal ikke vende ryggen til livet, men være interessert og engasjert i tilværelsen med alle dens spørsmål og problemer.


Hvordan blir en baptist?

Om en skal bli baptist må en bekjenne tro på Jesus Kristus som sin Frelser. For å bli medlem i en baptistmenighet må en på bakgrunn av denne bekjennelse bli døpt, eller tidligere være døpt etter bekjennelse av tro. Baptistene døper med bekjennelse av tro som utgangspunkt og følgelig døper baptister heller ikke spedbarn.

 

Alle tolker Bibelen selv

Etter baptistist oppfatning, risikere vi en begrensning av det kristne evangelium når en bestemt formulert tolkning av Bibelens forkynnelse gjøres til den eneste “riktige”. Et personlig kristent standpunt må derfor alltid springe ut av det enkelte menneskes møte med evangeliet, slik det fremstår i Bibelen. Bibelen er den eneste helt forpliktende autoritet.

 

Bibelen

Følgende formuleringer mener vi svarer til det vi som norske baptister alltid har stått for, og fremdeles står for:

Barnevelsignelse

Barnevelsignelse markerer at barnet er velkommen til verden og menigheten. Barnet blir bedt for under en familiegudstjeneste/festgudstjeneste. Vi mener barnet forblir å være et Guds barn helt til det bevisst fornekter Jesus på et senere tidspunkt. Jesus sa at Guds Rike bestod av barna. “Men Jesus sa: La de små barn være og hindre dem ikke fra å komme til meg! For Himlenes Rike består av slike.” (Matteus 19:14) Alle barn, uansett hvor i verden de bor, er en del av Guds Rike, for det er Gud som har gitt dem livet. Han har også en plan med hver enkelts liv.

 

  1. Vi tror at Bibelen er Guds åpenbarte ord, og holder den for å være den normerende rettesnor for tro, lære og liv.

  2. Har ikke villet formen noen forpliktende trosbekjennelse ved siden av Bibelen, men bekjenner oss trosmessig til innholdet i de ekumeniske smboler (Den Nikenske- og Apostoliske Trosbekjennelse).

  3. Baptistene har en kongresjonal kirkeforfatning med lokalmenighetens selvstyre. Administrasjonen ligger hos et menighetsråd og en forstander/pastor. Han utfører en prests vanlige funksjoner.

  4. Det norske Baptistsamfunn er samarbeidsorganet for alle menighetene i landet.

  5. Det norske Baptistsamfunn er tilsluttet den Europeiske Baptistføderasjon og Baptistenes Verdensallianse. Disse sammenslutninger er samarbeidsorganer på internasjonalt plan. De har imidlertid ingen bestemmelsesrett over de nasjonale kirkesamfunn.

  6. Vår holdning til andre trossamfunn er preget av toleranse.

  7. Vi samarbeider med de andre evangeliske kirkesamfunn på flere områder av felles interesse, så som i spørsmål om misjon, søndagsskole, speider- og ungdomsarbeid, avholdssak og mellomkirkelige anliggender.

  8. Baptistene har alltid hevdet full religionsfrihet. Deres ideal er en fri kirke i en fri stad, hvor alle trossamfunn har paritet overfor staten.

  9. Vi ser positivt på staten og den mange funksjoner og oppfordrer våre medlemmer til lojalitet og ansvar når det gjelder sammfunnet med sin mange oppgaver.